Thấu hiểu - Sẻ chia
Menu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG?

  • 17/02/2023

Theo quy định hiện hành, công ty thuộc loại hình công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông định kỳ mỗi năm một lần trong thời hạn 4 - 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính để thống nhất một số vấn đề theo quy định. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông vẫn được phép tổ chức họp bất thường (bất kể thời điểm nào trong năm) nếu đủ căn cứ hay thuộc trường hợp phải họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG?

Theo quy định hiện hành, công ty thuộc loại hình công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông định kỳ mỗi năm một lần trong thời hạn 4 - 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính để thống nhất một số vấn đề theo quy định. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông vẫn được phép tổ chức họp bất thường (bất kể thời điểm nào trong năm) nếu đủ căn cứ hay thuộc trường hợp phải họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.

1.   Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ theo Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông bất thường phải được tổ chức trong những trường hợp sau: 

“a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

 b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

 c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;

 d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

 đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

Về yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Theo quy định trên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị tổ chức và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với quy định này, Luật Doanh nghiệp không giới hạn mức tối thiểu tỷ lệ cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu tổ chức Đại hội đồng bất thường và chỉ điều chỉnh trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định điều này.

Tuy nhiên, quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông đối với cổ đông, nhóm cổ đông nói trên chỉ phát sinh trong trường hợp: 

a)     Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b)    Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.   Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Khi có đủ căn cứ/yêu cầu hợp lệ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thì người có thẩm quyền phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau: 

  • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  • Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như trường hợp nêu trên thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Tương tự, Ban kiểm soát sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty khi không triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

  • Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Như vậy, người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. _______________________________________________________________________________________________________________

Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ Việt Nhật theo những cách thức sau để được tư vấn:

  • Facebook: Văn Phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Youtube: Văn phòng Luật Sư Việt Nhật LLP

  • Email: luatsuvietnhatllp1999@gmail.com

  • Hotline: 037 5244 218

Địa chỉ:

- Văn phòng: 965/42c Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

 

Tin tức cùng danh mục

zalo-img.png